انتي انثي . . فلتكوني انثي بجد ! 2019

مَـوِلُـوِدَ جَدِيَدْ * الجَنّسْ أُنّثَـىْ تَكُبَرِ هَذِهْ الأُنَثَـىْ وتَعِيـشَ طُـوِلْ حْ ـيَاتَهَـا بـْ مُسَمّـى أُُنَثَـى وتَمُـوِتْ

وهِـي أُنّثَـى

خُلِقَتْ وعَاشّـتْ ومَاتَتَ وهِـيْ ماتَحَمِـلْ مِنّ الأُنُوِثَـةْ إلآ مُسَمّـاهّـاْ

وهّذا اللّـيْ صَـايِـرِرِ * نُشُـوِفْ بَنّـاتْ ” أفَضِـلّ نسّمِيهُمَ مَخَلُوقَـاتْ ” عَالةْ ع الأُنُوِثَـة ْ

الأُنَثَـىْ إنّسَـانةْ أرِقـَىْ .. كَانَتْ ومّازَالَتْ المّلَهَـمْ الأوُلَ لـ غَزِلْ الشُعَـرِاءْ

وبـْ المّوضُـوِوِعَ هَـذا بكَتُبْ لُكُـمّ عَـنّ مـلآمِحْ الأُنَثَـىْ ” المُكَتَمِلَةْ الأُنُووثَـةْ ” ** مّنَ كُـلَ

الجَوِانّبْ “بإخَتَصَـارِ” مـلآمَحْ الأُنَثّـىْ الحقِيقِيـةْ

المُـ عْ ــآآمَالآتَ

مَلِتَـزْمّـة بَدِيِنّهـاْ

حَسَنّـة الأخَـلآقْ

مُؤدبَـة مّـع الصَغِيـرِ والكَبِيِـرِ

تَحَتْـرِمّ الكَبِيَـرِ والصَغِيَـرِ لأنّهـا تحَتَرِمّ نفَسَهّـا أوُلاً وأخِيَـراُ

تبْعَـد بأكَبّرِ قَدرِ الأمّكَـانْ عنّ المشَاكِـلْ << مو تعَتَبِرِهْـا فـرِدْ عَضّـلآتْ وقَوةْ شخَصِيَـاتْ

لهَـاْ قِيَـمّ ومّبّـادِيءْ صَحِيَحَـةْ ماشَيْـة عَلِيّهـاْ بحَيَاتّهـاْ

مّاشَيَـةْ بْحَدوُدَ الشّرِعَ والعَـرِفْ

أبْتَسامّتَهـاْ دائِمّـا مُشَرِقَـة ع وجِهَهَـاْ

كَلّهَـا حَيّويَـة ونّشّـاطْ لمّا تُشُوفَيِهَـا تحَسّـيَ أنَهـاْ فعـلاً شّابْـة

لمّا تكُـوِنْ بْمّكَـانْ تَمّـلأهَ حَيَـاةْ وتَتَرِكّ بصَمّتَهـاْ

لهْـا أهَدّافْ وطَمّـوحْ * إنّسانَـةْ منّتَجـةْ

مُتّعَلِمـةْ * مُثَقَفـةْ * " مُو ثَقافَـةْ مُطِرِبِيَـنْ وسَتّـارِ أكَادِيمّـيْ " ولاثَقَـافَةْ مُقَتصَـرِةْ ع الجّمَالْ

والمّيِكْ أبْ

إذا جَلّسَتِـيْ مّعَـاهَاْ تفِيَدَكْ وتَسَتَفّيـدْ مّـوْ بَـسْ تضَيـعْ وقَتِكْ بالحَـشْ والنّمّيِمْـة

نّـاصَحـةْ * صَادِقّـةْ * مُتَـزنَةْ * رَزِينّـةْ * بعِيَـدهـْ كُـل البَـعدْ عَـنّ التَكَبُـرِ والغُرُوِرَ

تَعَرِفْ قِيمّـةْ نفَسَهْـا وأهَلّهـا * حَرِيصّـةْ ع سُمّعَتَهْـا

مّاتـرِفَـعْ صـُوتَهـاْ ع أحَـدْ

وغْ ـيِرِهَـاْ كثِيَـرِ .. مّاتخَفـىْ علِيّكُـمَ وأنُتُـو أعَرِف فِيِهـْـاّ ~ ..

التصّـرِفَـاتْ

جَلّسَتهْـا صَحِيْـة

هـادِئَـةَ

خّجُـوِلةْ " صفَةَ تتَمّيـزَ بهَـا الأُنَثَـىْ * فلّـوْ مّاكـانًتْ فَيَهـاْ حطَـيْ × علّيَهـاْ

صَـوِتّهَا مُنّخًفِـضْ مُـو مُتَذَبْـذِبْ << مُـوِ تُخَـرِجِـيْ مّنَ عِنَدهْـا لـ عِيَـادَةْ الأذَنُ !!

مشَيَتهَـا رِاكّـزِهْـ وااثِقّـةْ وقُـورِةْ هـَادِئـةْ زيّ النّسَمّـة بَدُونّ تغَنُجّ ولآ تَمَايْلَ <<بنَـات تحَلّفِـي

أنّهـنّ مشـَاركـاتْ بِسَبـاقْ الهجًـنّ ..

ضحْ ـكًـتهَـا نّـاعْمَـةْ سـَاحّـرِرِةَ أقـرّب للـ إبَتِسْـامّـةَ منّ القهقَـهًـة

تحَرُكَـاتّهـاْ نّاعمَـةْ وقَلِيّلّـةْ << مُـوتًزّعجَـكْ بـ خشَخَشَتّهـاْ وتجيِبْ لكـْ الحًـولَ .. فِـيَ بنّـاتْ أشكـْ ان

تحَتهْـنَ جمّـرِهْ ..

ماتتَدخْـلّ ف اللّـيَ مايَعَنِيَهْـااا

ماتتفَلّسَفْ ع الفَـاضِيْ والمّلّيَـانْ ..

حكَيّهـاْ واضَـحْ مفَهُـوِوِمّ يخُرُجْ مـنّ فَمّهـاْ بَانّسيَــابْ

ماتّسّمـعِيْ من فمّهـا ولآ لفظَـةْ صبيَانِيًـةْ أبَداً ولآ " ع ـرِبَجِيّـةْ " << وهّذيَ صايَرهـْ ف هـالآيّامْ

لآ وبَعًـدْ تتبَـاهـىّ ؟

الكَلّمّـاتْ النَابيـهْ ماتنَطَقْهـاْ أبْداً << وجَـعْ * يـَازِفّتَ ألـَخْ * البّنّ.ـتْ اللّـيْ

تسَمّعِيِهَـا تقُـولَ كـِذا أحّكَمـيَ علِيَهـْا بالهمّجيَـةْ ..

الكَلّمّـاتْ اللّـيَ تخَدَشْ الحَيْـاء لَـوُ تموُتَـيَ تسمّعِيِهَـا مـنّ فَمّهـاْ

الـدّق والتَطبِيَـلّ وشـ غّ ـلْ الطَقاقَـاتْ ماتسَويْـه << كثَيَرِهـ هالأيَـام الله لايبْـلآنّا

إذا اتّكَـلّمـتَ بـ التَلِفُـونْ أو عـ السيَلوليّـرِ صُوتهّ،ـا مُنَخَفـضْ مـع وَضَـوحْ << مـوتصَارخّ كُلَهـمّ

ع ـرفَـوا كُـل أخبـارِهّـاْ

تـَرِاعِـيْ قـوأعَـدْ الأتِيَكِيَـتْ والـذُوقَ العَـامْ – مسَتمّعَـة جِيَدهـْ ..

ومُحـاورِهـّ ممتَعّـة

حَكِيّهـاْ ذوُقَ ومّرِيَـحْ << مُـو تقُولكِـ هيييييَـهْ أنتَـيْ أو يّا أنَتَـيْ كأنّهـْا داخَلّـة عليَكِـ منّ الشّـارِعَ

تبتَـعّدّ عـنَ الهَمّـز واللمّـز والمنّـاجَـاةَ والضحَكْ مـنّ غ ـيَرِ سّـببَ

لأنّـوو … ؟

طبَيَعَيّــه غيَـرِرِ متصَنّعـةَ << أتمَـنّـىْ الأرض تبلّعنّـيَ لمّـا أشـُوفَ متصَنّعـة مكّشَـوفِْ ..

كُلَ تَعَامُـلآتَهّـا تحَـتْ بنّـدْ " لـوسَمحَتِـيْ * حاضَـرِ * مُمَكَـنّ ؟ "

نشيَطَـةْ .. مّسَتبشَـرِةَ .. ماتَسَمعِيَ منّهـاْ : تعّبَانّـةْ .. طّفَشَانّـةْ .. زهَقَانّـةَ .. وكـل الألفَاظْ اللّـي

تحَسسَكْ بإنّهـا بـ 80 سَنّـة ؟

تصَرِفَاتْ كثَيّـرِ يسَونّهـا البَنّـاتْ ومأخذيّنّهــا عَـادّهـْ .. وتَخَـرٍِب أنُوثَتَهُـم :

أكَـلَ العَلّكـةْ " لبّـانْ " بَكُـلْ وقَـتَ .. شكَلّهَـا بجّـد مـُو حُلُـوْ .. والأفَضّـعْ انّهـَا تتكَلّـمْ مـعّ أحَدْ

واللبّانَـةْ بـ فَمّهَـاا

قضَـمّ الأظَافِرِ .. بَجَـدْ حـَرِكةْ بشَـ عْ ـةَ واللّـي تعَانّيَ منَهَـا المحلّوَل

بالصيَدَلِيَاتّ : ) ..

حـَكَ الأذَنّ .. إذا عَنّدِكْ التَهَابْ حَـاوُلِـيْ تعَالجِيْـهْ عَشَـانّ تتخَلَصِـيْ منّ المواقَفَ المحَرجَـةْ ..

لمّسَ الشَعَـرِِرِِ بإسَتَمّرِارِ << حَتَـىْ تلَـوَعْ الكَبَـدْ وماتَأخَذّيَ منّ يَدهّـا شّئ أو تَسَلِمّيْ علِيَهَـا وتـَدلَ

عْ التَـوتَرََِ وعَدّمْ الثَقَةْ بالنَفَسْ ..

وهَذيّ حَرِكـةْ مُـو حَلَـوةّ ومُلّفَتة .. وهِـيَ تقَشِيِـرِ الشَفَايِفّ

فَرِقَعّـةْ الأصَابِـعْ << غَيَـرِ أنّهـَاْ بَشَعَـةْ ومَزعَجـةْ أحَسَهْا تَآلّمّ مَـا أدِرِيَ

كَيَـفَ يسّوُنَهْـاا

أوُقَـاتْ تَجَلّـسْ وحَدهْ وحَاطّـه رِجِلَ ع رِجـلَ وطُـوِلَ الُوقَتْ تهَزِ رِجِلْهـّا وتَمّرِجِحَهّـاْ << حشَـىْ

مَـلآهِي

أو تَجَلّسـِي جَنّبْ وحّدهـْ تَلآقِيَهَـا تَهـزْ َتَهـزْ تَهـزْ تَهـزْ .. مُزِعِجَـةْ تَوتَـرِكَ وتَرِفَعَ ضَغظِكْ

و تِجِيَ وحَدّهْـ كُلّ شُـوِيَ تَطّلـعَ شـئّ من الشَنَطـةْ .. ألَـف طّعّـشَ مـرِرِهـّ تطََعْ المـرِايّـا " ماعْ

ـنّدّهـَا ثَقَـةْ " .

أو طُـوِلَ الجَلّسـةْ الجَوُال ف يّـدهـَا !! << سفّيَـرِهـْ الأُخَـتْ ؟

العَصَبِيَهْ * دمّـارَ الأُنُوثَـة * وتقَـللْ الهِيِبْـه والُوقَـارِ ..

كَثَرِة التَلّفَتْ وتَرِكيِـزِ النّظَـرِ ع الأشَخَـاصّ ماورآهّـا إلا الخَفـةْ

إذا كِنّتّـيْ بـ قِعَدّهـْ ايّـاكْ من الكـلآمَ الكثَيَِـرِ وأعطِيَ غَيِرِكْـ مجّـالْ

إذا كنّتّـي مـنَ النّـاسَ اللّـيَ طُـوَلْ الجَلّسَـة تَـرددْ : أنّـاا رحَتْ وأنّـا

أشتَرَيَـتْ وأنَـا جـبَتَ وأنّا

وأنّـا .. حـولِيّ الخـاَلآص مّنَهـَاا

لأنّـه أسَلُـوبْ مُنّفَـرِرِ والنّـاسَ رآحْ تقُـولْ عليِكِـ ْ حْ ـدِيثّـةَ نعَمـِةْ

وغّ ـيَرِهَـا الكَثَيِـرِرِ ** فـالأفَضّـلْ تنَتبِهّـيْ لـ نّفَسِكْ وتعَدِلّيْ تَصَرُفاتِكْ لاينّتّقَدُونِكْ ويتَكَلّمّـونْ علِيَكْ

"ويـَابَخّـتْ منّ بَكَـانِـيْ ولآضَحَكْ النّـاسْ علّيَـاْ "

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق